csharp/googleads/google-ads-dotnet/src/V7/Services/IncomeRangeViewService.g.cs

Services
IncomeRangeViewService.g.cs
// 
//   Generated by the protocol buffer compiler. DO NOT EDIT!
//   source: google/ads/googleads/v7/services/income_range_view_service.proto
// 
#pragma warning disable 1591, 0612, 3021
#region Designer generated code

using pb = global::Google.Protobuf;
using pbc = global::Google.Protobuf.Collections;
using pbr = global::Google.Protobuf.Reflection;
using scg = global::System.Collections.Generic;
namespace Google.Ads.GoogleAds.V7.Services {

 /// Holder for reflection information generated from google/ads/googleads/v7/services/income_range_view_service.proto
 public static partial clast IncomeRangeViewServiceReflection {

  #region Descriptor
  /// File descriptor for google/ads/googleads/v7/services/income_range_view_service.proto
  public static pbr::FileDescriptor Descriptor {
   get { return descriptor; }
  }
  private static pbr::FileDescriptor descriptor;

  static IncomeRangeViewServiceReflection() {
   byte[] descriptorData = global::System.Convert.FromBase64String(
     string.Concat(
      "CkBnb29nbGUvYWRzL2dvb2dsZWFkcy92Ny9zZXJ2aWNlcy9pbmNvbWVfcmFu",
      "Z2Vfdmlld19zZXJ2aWNlLnByb3RvEiBnb29nbGUuYWRzLmdvb2dsZWFkcy52",
      "Ny5zZXJ2aWNlcxo5Z29vZ2xlL2Fkcy9nb29nbGVhZHMvdjcvcmVzb3VyY2Vz",
      "L2luY29tZV9yYW5nZV92aWV3LnByb3RvGhxnb29nbGUvYXBpL2Fubm90YXRp",
      "b25zLnByb3RvGhdnb29nbGUvYXBpL2NsaWVudC5wcm90bxofZ29vZ2xlL2Fw",
      "aS9maWVsZF9iZWhhdmlvci5wcm90bxoZZ29vZ2xlL2FwaS9yZXNvdXJjZS5w",
      "cm90byJkChlHZXRJbmNvbWVSYW5nZVZpZXdSZXF1ZXN0EkcKDXJlc291cmNl",
      "X25hbWUYASABKAlCMOBBAvpBKgooZ29vZ2xlYWRzLmdvb2dsZWFwaXMuY29t",
      "L0luY29tZVJhbmdlVmlldzKzAgoWSW5jb21lUmFuZ2VWaWV3U2VydmljZRLR",
      "AQoSR2V0SW5jb21lUmFuZ2VWaWV3EjsuZ29vZ2xlLmFkcy5nb29nbGVhZHMu",
      "djcuc2VydmljZXMuR2V0SW5jb21lUmFuZ2VWaWV3UmVxdWVzdBoyLmdvb2ds",
      "ZS5hZHMuZ29vZ2xlYWRzLnY3LnJlc291cmNlcy5JbmNvbWVSYW5nZVZpZXci",
      "SoLT5JMCNBIyL3Y3L3tyZXNvdXJjZV9uYW1lPWN1c3RvbWVycy8qL2luY29t",
      "ZVJhbmdlVmlld3MvKn3aQQ1yZXNvdXJjZV9uYW1lGkXKQRhnb29nbGVhZHMu",
      "Z29vZ2xlYXBpcy5jb23SQSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGVhcGlzLmNvbS9h",
      "dXRoL2Fkd29yZHNCggIKJGNvbS5nb29nbGUuYWRzLmdvb2dsZWFkcy52Ny5z",
      "ZXJ2aWNlc0IbSW5jb21lUmFuZ2VWaWV3U2VydmljZVByb3RvUAFaSGdvb2ds",
      "ZS5nb2xhbmcub3JnL2dlbnByb3RvL2dvb2dsZWFwaXMvYWRzL2dvb2dsZWFk",
      "cy92Ny9zZXJ2aWNlcztzZXJ2aWNlc6ICA0dBQaoCIEdvb2dsZS5BZHMuR29v",
      "Z2xlQWRzLlY3LlNlcnZpY2VzygIgR29vZ2xlXEFkc1xHb29nbGVBZHNcVjdc",
      "U2VydmljZXPqAiRHb29nbGU6OkFkczo6R29vZ2xlQWRzOjpWNzo6U2Vydmlj",
      "ZXNiBnByb3RvMw=="));
   descriptor = pbr::FileDescriptor.FromGeneratedCode(descriptorData,
     new pbr::FileDescriptor[] { global::Google.Ads.GoogleAds.V7.Resources.IncomeRangeViewReflection.Descriptor, global::Google.Api.AnnotationsReflection.Descriptor, global::Google.Api.ClientReflection.Descriptor, global::Google.Api.FieldBehaviorReflection.Descriptor, global::Google.Api.ResourceReflection.Descriptor, },
     new pbr::GeneratedClrTypeInfo(null, null, new pbr::GeneratedClrTypeInfo[] {
      new pbr::GeneratedClrTypeInfo(typeof(global::Google.Ads.GoogleAds.V7.Services.GetIncomeRangeViewRequest), global::Google.Ads.GoogleAds.V7.Services.GetIncomeRangeViewRequest.Parser, new[]{ "ResourceName" }, null, null, null, null)
     }));
  }
  #endregion

 }
 #region Messages
 /// 
 /// Request message for [IncomeRangeViewService.GetIncomeRangeView][google.ads.googleads.v7.services.IncomeRangeViewService.GetIncomeRangeView].
 /// 
 public sealed partial clast GetIncomeRangeViewRequest : pb::IMessage
 #if !GOOGLE_PROTOBUF_REFSTRUCT_COMPATIBILITY_MODE
   , pb::IBufferMessage
 #endif
 {
  private static readonly pb::MessageParser _parser = new pb::MessageParser(() => new GetIncomeRangeViewRequest());
  private pb::UnknownFieldSet _unknownFields;
  [global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute]
  [global::System.CodeDom.Compiler.GeneratedCode("protoc", null)]
  public static pb::MessageParser Parser { get { return _parser; } }

  [global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute]
  [global::System.CodeDom.Compiler.GeneratedCode("protoc", null)]
  public static pbr::MessageDescriptor Descriptor {
   get { return global::Google.Ads.GoogleAds.V7.Services.IncomeRangeViewServiceReflection.Descriptor.MessageTypes[0]; }
  }

  [global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute]
  [global::System.CodeDom.Compiler.GeneratedCode("protoc", null)]
  pbr::MessageDescriptor pb::IMessage.Descriptor {
   get { return Descriptor; }
  }

  [global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute]
  [global::System.CodeDom.Compiler.GeneratedCode("protoc", null)]
  public GetIncomeRangeViewRequest() {
   OnConstruction();
  }

  partial void OnConstruction();

  [global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute]
  [global::System.CodeDom.Compiler.GeneratedCode("protoc", null)]
  public GetIncomeRangeViewRequest(GetIncomeRangeViewRequest other) : this() {
   resourceName_ = other.resourceName_;
   _unknownFields = pb::UnknownFieldSet.Clone(other._unknownFields);
  }

  [global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute]
  [global::System.CodeDom.Compiler.GeneratedCode("protoc", null)]
  public GetIncomeRangeViewRequest Clone() {
   return new GetIncomeRangeViewRequest(this);
  }

  /// Field number for the "resource_name" field.
  public const int ResourceNameFieldNumber = 1;
  private string resourceName_ = "";
  /// 
  /// Required. The resource name of the income range view to fetch.
  /// 
  [global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute]
  [global::System.CodeDom.Compiler.GeneratedCode("protoc", null)]
  public string ResourceName {
   get { return resourceName_; }
   set {
    resourceName_ = pb::ProtoPreconditions.CheckNotNull(value, "value");
   }
  }

  [global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute]
  [global::System.CodeDom.Compiler.GeneratedCode("protoc", null)]
  public override bool Equals(object other) {
   return Equals(other as GetIncomeRangeViewRequest);
  }

  [global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute]
  [global::System.CodeDom.Compiler.GeneratedCode("protoc", null)]
  public bool Equals(GetIncomeRangeViewRequest other) {
   if (ReferenceEquals(other, null)) {
    return false;
   }
   if (ReferenceEquals(other, this)) {
    return true;
   }
   if (ResourceName != other.ResourceName) return false;
   return Equals(_unknownFields, other._unknownFields);
  }

  [global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute]
  [global::System.CodeDom.Compiler.GeneratedCode("protoc", null)]
  public override int GetHashCode() {
   int hash = 1;
   if (ResourceName.Length != 0) hash ^= ResourceName.GetHashCode();
   if (_unknownFields != null) {
    hash ^= _unknownFields.GetHashCode();
   }
   return hash;
  }

  [global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute]
  [global::System.CodeDom.Compiler.GeneratedCode("protoc", null)]
  public override string ToString() {
   return pb::JsonFormatter.ToDiagnosticString(this);
  }

  [global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute]
  [global::System.CodeDom.Compiler.GeneratedCode("protoc", null)]
  public void WriteTo(pb::CodedOutputStream output) {
  #if !GOOGLE_PROTOBUF_REFSTRUCT_COMPATIBILITY_MODE
   output.WriteRawMessage(this);
  #else
   if (ResourceName.Length != 0) {
    output.WriteRawTag(10);
    output.WriteString(ResourceName);
   }
   if (_unknownFields != null) {
    _unknownFields.WriteTo(output);
   }
  #endif
  }

  #if !GOOGLE_PROTOBUF_REFSTRUCT_COMPATIBILITY_MODE
  [global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute]
  [global::System.CodeDom.Compiler.GeneratedCode("protoc", null)]
  void pb::IBufferMessage.InternalWriteTo(ref pb::WriteContext output) {
   if (ResourceName.Length != 0) {
    output.WriteRawTag(10);
    output.WriteString(ResourceName);
   }
   if (_unknownFields != null) {
    _unknownFields.WriteTo(ref output);
   }
  }
  #endif

  [global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute]
  [global::System.CodeDom.Compiler.GeneratedCode("protoc", null)]
  public int CalculateSize() {
   int size = 0;
   if (ResourceName.Length != 0) {
    size += 1 + pb::CodedOutputStream.ComputeStringSize(ResourceName);
   }
   if (_unknownFields != null) {
    size += _unknownFields.CalculateSize();
   }
   return size;
  }

  [global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute]
  [global::System.CodeDom.Compiler.GeneratedCode("protoc", null)]
  public void MergeFrom(GetIncomeRangeViewRequest other) {
   if (other == null) {
    return;
   }
   if (other.ResourceName.Length != 0) {
    ResourceName = other.ResourceName;
   }
   _unknownFields = pb::UnknownFieldSet.MergeFrom(_unknownFields, other._unknownFields);
  }

  [global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute]
  [global::System.CodeDom.Compiler.GeneratedCode("protoc", null)]
  public void MergeFrom(pb::CodedInputStream input) {
  #if !GOOGLE_PROTOBUF_REFSTRUCT_COMPATIBILITY_MODE
   input.ReadRawMessage(this);
  #else
   uint tag;
   while ((tag = input.ReadTag()) != 0) {
    switch(tag) {
     default:
      _unknownFields = pb::UnknownFieldSet.MergeFieldFrom(_unknownFields, input);
      break;
     case 10: {
      ResourceName = input.ReadString();
      break;
     }
    }
   }
  #endif
  }

  #if !GOOGLE_PROTOBUF_REFSTRUCT_COMPATIBILITY_MODE
  [global::System.Diagnostics.DebuggerNonUserCodeAttribute]
  [global::System.CodeDom.Compiler.GeneratedCode("protoc", null)]
  void pb::IBufferMessage.InternalMergeFrom(ref pb::ParseContext input) {
   uint tag;
   while ((tag = input.ReadTag()) != 0) {
    switch(tag) {
     default:
      _unknownFields = pb::UnknownFieldSet.MergeFieldFrom(_unknownFields, ref input);
      break;
     case 10: {
      ResourceName = input.ReadString();
      break;
     }
    }
   }
  }
  #endif

 }

 #endregion

}

#endregion Designer generated code